Wybieram sport

Ideą przedsięwzięcia jest zaoferowanie grupie 195 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zamościa oraz 4 gmin powiatu zamojskiego bogatej i różnorodnej oferty spędzenia czasu wolnego. Blisko 4-miesięczny cykl sportowych zajęć pozalekcyjnych ujęty został w 4 ciekawych blokach tematycznych: „ABC gier zespołowych”, „Umiem pomóc”, „Przygoda z kajakiem” oraz „Biegać, skakać, pływać”. Wspólną cechą wszystkich pięciu modułów jest promocja aktywnego, wolnego od nałogów trybu życia młodzieży, a także rywalizacji sportowej w duchu zasad fair play. Na zakończenie projektu odbędzie się Integracyjny Festyn Sportowy z udziałem wszystkich beneficjentów.

   Projekt w swoich głównych założeniach oprócz upowszechniania sportu i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ma na celu poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz zainicjowanie profilaktyki zdrowotnej. Działania projektowe skierowane będą do dzieci wywodzących się ze środowisk i terenów biednych (obszary wiejskie) oraz środowisk trudnych (zamojskie blokowiska), dzięki czemu ich realizacja wpłynie na wyrównanie szans w dostępie do sportu przeciwdziałając marginalizacji społecznej w/w grup. 

   Naszym pomysłem na rozwój kapitału społecznego jest zaangażowanie członków lokalnej społeczności w propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym krokiem w osiągnięciu założonego celu będzie realizacja szkolenia pn. „Wolontariat w sporcie” skierowanego do mieszkańców regionu zamojskiego. Celem szkolenia będzie umożliwienie rozwijania kompetencji społecznych u mieszkańców regionu zamojskiego, nabycie trwałych umiejętności i stworzenie warunków dla długofalowej współpracy, a nie tylko jednorazowego, akcyjnego zaangażowania.

   Projekt na każdym etapie stwarzać będzie warunki do angażowania się lokalnej społeczności przyczyniając się do rozwoju kapitału społecznego.

Wartość dofinansowania: 87 000 zł

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

AKTYWNI I ZDROWI